Dafnier i forurenet vand

Dafnier i forurenet vand

Hypotese:

Vi tror at dafnierne overlever i kontrolglasset, altså glasset med rent vand. Vi tror også de overlever i glasset med 0,1 g/L og måske 0,5 g/L. Det tror vi fordi at dyrene også lever i vandet i naturen, som også er forurenet de fleste steder.

Fremgangsmåde

 • Mærk 4 bægerglas med 2 g/L, 0,5 g/L, 0,1 g/L og kontrol 0 g/L
 • Fyld hvert af de 4 bægerglas med den koncentration af miljøfremmed stof, der passer til glasset. Der skal være 3 cm vandsøjle.
 • Brug en afklippet pipette til at overføre fire dafnier til hvert bægerglas.
 • Lad dyrene stå i 30 minutter
 • Vurder dyrenes mobilitet ud fra mobilitetsscoren i skemaet både ved at se på dem i bægerglasset, men også ved at studere dem under stereolup
 • Overfør et par dyr til en petriskål og iagtttag dyrene. Beskriv dyrene

Skema over mobilitetsscore

1

Dyret kan svømme i overfladen

2

Dyret kan bevæge ben og gæller, men kan ikke svømme op i overfladen

3

Dyret er dødt

 

 

 • Lav et skema over jeres resultater

 

0 g/L

0,1 g/L

0,5 g/L

2 g/L

1

4

4

3

2

2

0

0

1

1

3

0

0

0

1

 

 1. Forklar hvad resultaterne viser om Dafniers reaktion på miljøfremmede stoffer.
 • Dafnierne kan holde til meget miljøfremmende stoffer, men når kemikalierne bliver for koncentreret over længere tid, kan de ikke overleve længere.
 1. Hvilken koncentration af jeres stof slår mindst ét dyr ihjel?
 • Det gør 0.5 g/L koncentration af balsam.
 1. Hvad sker der med effekten af jeres stof når koncentrationen stiger?
 • Det der sker er, at de miljøfremmende stoffer i balsammen dræber dafnierne, eller påvirkede deres bevægelse.
 1. Man plejer at angive hvornår et stof slår halvdelen af dyrene ihjel som L50 – fandt i en L50 koncentration?
 • Nej det gjorde vi ikke. Der var ingen af glassene, hvor halvdelen af Dafnierne døde.
 1. hvilke fejlkilder er der til jeres forsøg, og hvordan påvirker det resultaterne (i hvor høj grad kan vi stole på resultaterne)?
 • Man ved ikke hvordan dyrene havde det inden, og vi kunne ikke tage dafnierne i glassene på samme tid.
 1. Hvad kan i konkludere ud fra jeres forsøg, og ud fra formålet?
 • Vi kan konkludere at man med dafnier, kan teste miljøbelastende stoffer. Og vi har fundet ud af hvordan balsam har påvirket de levende organismer.

 

Bilag 1

Uddrag fra Kombinationseffekter af pesticider. Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen Nr. 98 2005

Dafnier

Dafnier er den mest anvendte testorganisme til beskrivelse af toksiske stoffers effekt i vandmiljøet.

Både akuttest (48 eller 96 timer) og kronisk test (reproduktionstest) er over længere tid blev udviklet, så der nu eksisterer standarttest som benyttes af forskellige laboratorier og i forskellige lande, så resultaterne kan sammenlignes. På den måde opnås meget bedre viden inden for området.

For ikkespecifikt virkende stoffer regnes dafnier generelt blandt de mest følsomme akvatiske organismer.

Dyrkningsteknik og eksponering

Forsøgene er gennemført med 24 timer gamle dafnier (Daphnia magna) fra en velfodret kultur.

Ved forsøgs start (t = 0) overføres dafnier til 50 ml bægerglas (5 i hver, doseret med pesticider).

Døde (immobile) og levende dafnier i glassene noteres dagligt indtil 48 timer. Forsøgene gennemføres efter Dansk Standard uden fodring i ISO vand (DS/EN ISO 6341). Til kontrol af dafniernes relative følsomhed gennemføres jævnligt parallelforsøg med referencestof (ZnSO4 7H2O)).

Figur 6. Forsøgsdesign med dafnier. En screeningstest består af 4-5 koncentrationer + kontrol med 20 dyr i hver koncentration fordelt på 4 glas med 5 i hvert. I kontrollen er der 30 dyr fordelt på 6 glas. En definitiv test gennemføres med 6-7 koncentrationer + kontrol + evt. kontrol med acetone. Efter 24 og 48 timer måles pH, O2 og antal immobile dafnier.


Write a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *